సమాధానం ఏది?


సమాధానం ఏది?

తీరం చేరిన అలనడిగా
నడి సముద్రపు విశేషాలేమని?
తొలి పొద్దున సూరీడినడిగా
గడిచిన రేయి సరసాలేమని?
వీచే చిరుగాలినడిగా
ఆతిధ్యమెవరిదని ?
పారే సెలఏటినడిగా
పరవళ్ళ పరవశమేమని?
ఆకాశపు అంచునడిగా
నీలం రంగేలనని?
ధరణి కుచ్చిళ్ళనడిగా
కడలి చెమ్మేలనని?

ప్రకృతంతా ఏకమై
“నీకింత ప్రేమేలనని” అడిగితే
నా దగ్గర సమాధానమేది? 

Inspired by Jayati Reddy’s photo…

This entry was posted in కవితలు, ప్రకృతి సృష్టి. Bookmark the permalink.

5 Responses to సమాధానం ఏది?

  1. నిజమే…కదా!

  2. Hari Krishna Sistla says:

    Wonderful Thought.

  3. sekhar.m says:

    chaala baagudhi …..jus beautiful wods,good day,god bless u……

  4. hi madam… prakruthi gurinchi chala baga cheeparu…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s