దహన సంస్కారం


దహన సంస్కారం

ఎక్కడో ఏదో కాలుతున్న వాసన
ముక్కు పుటాలను కమ్మేస్తున్న పొగ
శ్వాసలో  నా వాసన నాకే తెలుస్తున్న బావన
దహనమైపోతున్నది ఎవరూ?
నా అంతరాత్మ?
కాదు కాదు…ఇది నేను కాదు
ఎవరో ఎక్కడో…ఏమో నాకు తెలీదు

ఎవరో ఏడుస్తున్న శబ్దం
చెవులు రిక్కించి ఆలకిస్తున్నా
ఎక్కడో విన్న గొంతులా ఉందే
నేను నా వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళ గొంతా?
కంపించిన ఎద మిగిల్చిన
శిధిలాల మధ్య మూగగా రోదిస్తున్నది
నాలో నేనా?
కాదు కాదు…ఇది నేను కాదు
ఎవరో ఎక్కడో…ఏమో నాకు తెలీదు

నేను కాదని
నన్ను నేను నమ్మించుకోవటానికి
నన్ను నేను దహించుకుంటున్నా
రండి రండి
నా దహన సంస్కారానికి హాజరవ్వండి
ఇంకా
ఎందుకా ఎగతాళులు?
ఎందుకా వంకర నవ్వులు?
ఇప్పుడు
నేనూ మీలో ఒకరినేగా….

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, జీవితం. Bookmark the permalink.

2 Responses to దహన సంస్కారం

  1. kcube says:

    ఆత్మ సంస్కారం బాగుంది….

  2. Hari Krishna Sistla says:

    Good one.Only some words perhaps require a change to attain perfection,I felt .
    ‘Yeda migilinchina’ and the words ‘Yendukanaa (yenduku + ani +aa) egataalululu ‘ and ‘ yendukanee vankara navvulu.
    However I am not a good writer as you are,I am made to feel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s