అక్షరాల సంకలనం


అక్షరాల సంకలనం

అక్షరాలు మాట్లాడుతున్నాయి
పదాలు బావాలు పలుకుతున్నాయి
వాక్యాలు వ్యాకరణం పొందిక లేకున్నా
జీవితపు నిగూఢ సత్యాలు తమలో దాచుకున్నాయి….

This entry was posted in కవితలు. Bookmark the permalink.

1 Response to అక్షరాల సంకలనం

  1. Hari Krishna Sistla says:

    Good one – Keep it up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s