నిశ్శబ్దం మాట్లాడింది


నిశ్శబ్దం మాట్లాడింది

అ వేళ,
సద్దు లేని పొద్దులో
ఎద నిశ్శబ్దంలో ఓలలాడింది.
సవ్వడి లేని ప్రశాంతంలో
మనసు మధురిమలు పలికింది.

ఆ వేళ,
ధ్వని లేని ద్వారంలో
మౌనం రారమ్మని పిలిచింది.
సడి లేని సౌధంలో
ఏకాంతం ఆతిధ్యమిచ్చింది.

ఆ వేళ,
కనురెప్పల రెపరెపలు ఊసులాడాయి
ముంగురులు నుదుటిపై గుసగుసలాడాయి
ఉచ్ఛ్వాస  నిచ్ఛ్వాసలు కబుర్లాడుకున్నాయి

ఆ వేళ,
హృదయం కౌగిలించుకుంది,
అవును… హృదయ స్పర్శ మాట్లాడింది,
అవును…నిశ్శబ్దం మాట్లాడింది.

This entry was posted in కవితలు, జీవితం, మౌనం. Bookmark the permalink.

3 Responses to నిశ్శబ్దం మాట్లాడింది

  1. Hari Krishna Sistla. says:

    Good Literature.
    Instead using the sentence “మౌనం రారమ్మని” should have gone with “Mounam Rammani pilichindi”. Might have better if used sentence “Nuduti pai mungurulu” instead using “ముంగురులు నుదుటిపై”.
    Landing sentences are excellent indeed.

  2. Jyothirmayi says:

    మీ నిశ్శబ్దపు సవ్వడి మాకు వినిపించి౦దండీ….. బావుంది కవిత.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s