ఆకు పువ్వు….ఓ క్లిక్కు


ఆకో…. పువ్వో…. పోనీ ఓ నవ్వో కనిపించకపోతుందా  అని కుదిరినప్పుడల్లా కెమెరా పట్టుకు తిరుగుతుంటా… 🙂   You may click on the photo to see full image.

This entry was posted in Photography. Bookmark the permalink.

4 Responses to ఆకు పువ్వు….ఓ క్లిక్కు

  1. Harsha says:

    WOW!
    ఆ నీటి బిందువుల ఫోటో అద్భుతం ప్రవీణ గారు 🙂
    నా దగ్గర వొకాబులరీ లేకుండా పోయింది వర్ణించేకి..

  2. hemalatha says:

    I really love the way u r living…..thinking….and u’r taste……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s