నేననే ప్రశ్న


నేననే ప్రశ్న

నేను అని ప్రశ్నించే వరకే
నీ గొప్పైనా, ఎవరి గొప్పలైనా
ఒక్కసారి
ప్రశ్నించటం మొదలుపెట్టాక
పొరలు వాటికవే విడిపోతూ వుంటాయి
అస్తిత్వ పోరాటాల సామాజిక పరిధిలోనైనా
నాలుగు గోడల హిపోక్రసీలోనైనా…..

నీ దృష్టి కోణంలో
నా చూపేందుకు ఇరుక్కోవాలి?
నీ ధృక్పదంలో
నా బతుకెందుకు బతకాలి?

నా గొంతులోనికి చొచ్చుకు వచ్చిన
మరో గొంతుకను విదిలించి పడేసాక
నాకు నేను  స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాను….

నాలుగు గోడల నడుమన కాక
నాలుగు దిక్కులలో ప్రతిధ్వనిస్తున్న
నా ధ్వని
ధృడత్వాన్ని సంతరించుకుని
మూసలో కుంచించుకు పోయిన
మెదళ్ళలో  కదలిక తీసుకు రాకపోతుందా!

This entry was posted in కవితలు, మహిళ, సమాజంలో సామాన్యులు. Bookmark the permalink.

1 Response to నేననే ప్రశ్న

  1. Anonymous says:

    Excellent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s