నమ్మకపు గాయాలు


నమ్మకపు గాయాలు

నా గుండెలపై నుంచి  నిర్దాక్షిణ్యంగా
నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు
నీవు వదిలిన వెళ్ళిన పాదముద్రలు
ఇంకా పచ్చిగా రేగుతూనే ఉన్నాయి
రగిలి రగిలి మండుతూనే ఉన్నాయి

మానని గాయమూ మంచిదే
గుణపాఠం  గుర్తుచేస్తుందనుకున్నా…
కానీ మరిచిపోయినది
మనుష్యులపై నమ్మకమని
జీవితం గుర్తుచేస్తూనే  ఉంది…

This entry was posted in కవితలు, కష్టం. Bookmark the permalink.

2 Responses to నమ్మకపు గాయాలు

  1. vasu says:

    chaalaa bagundhandi…

  2. Hari Krishna Sistla says:

    ‘Naa gundiya painunchi’,might have suited still better.
    Instead writing ‘కానీ మరిచిపోయినది-మనుష్యులపై నమ్మకమని-జీవితం గుర్తుచేస్తూనే ఉంది…’ “Marachipolenidi manushyula pai nammakamani”,Might have suited still better and might have given a sentimental touch – I felt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s