సముద్రపుటోడ్డున జారిన ఇసుక


సముద్రపుటోడ్డున జారిన ఇసుక

జీవితాన్ని
గుప్పెట బంధించానన్న
బ్రమను ఆస్వాదించక మునుపే
వేళ్ళ సందులలో నుంచి
జారిపోయింది
ఇసుక రేణువులళ్ళే…..

సంతోషపు అల
తీరానికి చేరుతుందన్న ఆనందం
ఒడ్డుకు చేరక మునుపే
జారిన ఇసుకను
తనలోకి లాగేసుకుంది
ఈ మహా సముద్రం…

This entry was posted in కవితలు, కష్టం. Bookmark the permalink.

1 Response to సముద్రపుటోడ్డున జారిన ఇసుక

  1. Hari Krishna Sistla says:

    Good Writing
    ‘భ్రమనింకా ఆస్వాదించక మునుపే’ might have suited well and ‘ఆనందాన్ని ఆస్వాదించక మునుపే’ అని రాసి ఉన్నట్లయితే అర్ధం మారి పోయి ఉండేది.Do n t you think ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s