లెక్కల సంబంధం


లెక్కల సంబంధం

ఆరుబయట
మడత మంచాలలో పడుకుని
వెన్నెల వెలుగులో
లెక్కపెట్టిన నక్షత్రాల
లెక్క తేలకుండానే
బాల్యం వెళ్ళిపోయింది…

బెండకాయ కూర తినటానికి
లెక్కలు రావటానికి
సంబంధం తెలీకుండానే
చదువైపోయింది….

ఇప్పుడు తెలిసిందల్లా
నోట్ల కట్టల లెక్కలతో సంబంధమే….

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, జీవితం. Bookmark the permalink.

2 Responses to లెక్కల సంబంధం

  1. Krishnapriya says:

    బాగుంది!

  2. Hari Krishna Sistla says:

    Awesome one – Exclusively the landing sentence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s