ముసురు


ముసురు

ఆ మూల
ముసురు ఎప్పుడు కమ్ముకుందో
ఎండిన ఈ నేల వదిలిన మట్టివాసన
హృదయానికి తగిలేదాకా తెలీయనే లేదు…

ఈ నేల
ఇంతగా ఎప్పుడు ఎండిపోయిందో
ఆ వాన నీళ్ళు దోసిట్లో పట్టి
కళ్ళాపు జల్లే దాకా తెలీయనే లేదు…

ఆ ముసురూ
వదలనంటోంది
ఈ దోసిలి నిండనంటోంది
ఆ వాకిలి తడవనంటోంది….

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, జీవితం. Bookmark the permalink.

2 Responses to ముసురు

  1. Hari Krishna Sistla says:

    “Aa musurika (Mususru ika) vadalanantondi – Dosilika (Dosili ika) nindanantondi – Rendoo jaragakundaane vaakili tadisi poyindi ” Might have good sense about enjoying the Rain.

  2. John Hyde says:

    అద్బుతమైన పదచిత్రాల మధ్య తడిపారు .. అభినందనలు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s