కానరాని నెలవంక


కానరాని నెలవంక

కనురెప్పలు వాలే వేళ
రాలిపడిన నక్షత్రాలు
తళుక్కున మెరిసాయి
నీలాకాశాన్నంతా వెతకటానికి….

నిద్రలోనూ కానరాని
నెలవంక
కాటుక కళ్ళ  చీకటిని
రేయిగా తనలోకి లాక్కుంది….

 

This entry was posted in కవితలు, కష్టం. Bookmark the permalink.

3 Responses to కానరాని నెలవంక

  1. చాలా బాగుందండీ మీ కవిత. Short and Sweet!

  2. Hari Krishna Sistla says:

    Excellent to call – Try my poetry too…That is,
    తనలోకి ప్రేమగా లాక్కుంది
    ఏదయినా కొత్త రోజు ప్రారంభం దాకానేగా ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s