సహనం


సహనం

నీ అహంకారానికి తొలిమెట్టు
నా సహనం..
నా సహనానికి మలిమెట్టు
నీ పతనం…

This entry was posted in కవితలు, మహిళ. Bookmark the permalink.

2 Responses to సహనం

  1. Anonymous says:

    Very Good……

    pnrao

  2. Hari Krishna Sistla says:

    Wonderful…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s