నువ్వు నేను


నువ్వు నేను

నీ పెదవులపై దోబూచులాడే
చిరునవ్వుకు చిరునామా
నా తలంపులైనప్పుడు….ప్రియా
నా శాశ్వత చిరునామా నీ హృదయమే…

నా కళ్ళలో తళుక్కున మెరిసే
మెరుపుకు కారణం
నీ పలకరింపైనప్పుడు…ప్రియా…
నీ ప్రేమ శాశ్వతం నా హృదయంలో….

This entry was posted in కవితలు. Bookmark the permalink.

3 Responses to నువ్వు నేను

  1. pnrao says:

    Very Nice

  2. Anonymous says:

    Nice quote….

  3. Hari Krishna Sistla says:

    Good literature. Nothing more to comment.A little alteration – “Naa talapule ayinappudu “,might have suited still better.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s