అణువునే


అణువునే

ఈ అనంత విశ్వంలో
అణువునే….
ఆ అణువే
నా అనంత ఆత్మీయ  ప్రపంచం……

This entry was posted in కవితలు. Bookmark the permalink.

2 Responses to అణువునే

  1. Hari Krishna Sistla says:

    Good writing – keep it up.

  2. Anonymous says:

    నాది కూడా..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s