ఆ నీటి చుక్క


ఆ నీటి చుక్క

ఆ నీటి చుక్క
జల జలా జారి
దోసిట్లోకి చేరి
కళ్ళలోకి చూసింది…
ప్రతిబింభపు పరావర్తనం
సుడులు తిరిగి
వేల సముద్రాల
ఉప్పటి నీరు
వేల్ల సందులలో నుంచి
వరదలై ఉప్పొంగి
ఒడిని దాటి
నేలకు జారాయి……

This entry was posted in కవితలు, కష్టం. Bookmark the permalink.

1 Response to ఆ నీటి చుక్క

  1. Hari Krishna Sistla. says:

    “ఒడిని దాటి”,may not be the correct usage I feel,Still Better might have felt if used term Cheyi daati.
    Good One.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s