ఓ సంఘర్షణ


ఓ సంఘర్షణ 
 
ఓ సంఘర్షణ,
సెగలా ఆవరించి,
నిప్పులా దహించేసి,
ఎదుట నిలిచి,
ప్రశ్నలు సంధించింది,
సమాధానాల వెతుకులాటకు,
జీవిత కాలం సరిపోదు,
సమాధానాలు తెలుసు కోకపోతే,
జీవితం సాగదు,
ఆలోచన ఆచరణ మధ్య నలిగిన వ్యక్తిత్వంలా….
నీ కూర్పు ముత్యాలే కావచ్చు,
నే చిత్తు కాగితం కాలేను,
మరో ఘటన సంఘర్షణ లోపు,
కాగితంపై రాస్తున్నా ప్రశ్నలు,
అప్రయత్నంగా రాలుతున్న నక్షత్రాలతో,
తడిసి ముద్దయిన కాగితంలో,
అలికిన అక్షరాలే మిగిలాయి….  
This entry was posted in కవితలు, జీవితం, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to ఓ సంఘర్షణ

  1. Hari Krishna Sistla. says:

    నీ కూర్పు ముత్యాలే కావచ్చు,
    నే చిత్తు కాగితం కాలేను,
    Excellent is the expression you have given.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s