నా మౌనమే నీ నెపమా?


నా మౌనమే నీ నెపమా?  

నా మౌనమే నీ నెపమా ప్రియా,
అయితే,
మరి విను నా బాధ,
నా పెదాలు పలికితేనే,
నీ చెవులు ఆలకించి,
నీ హృదయానికి చేరవెయ్యాలా నా బావాన్ని?
మౌనంగా నా కళ్ళు,
నీ మనసుతో మాట్లాడట్లేదు?
నీ హ్రదయం వినట్లేదు?
అది నిజం కానప్పుడు,
నా మాటలు పెడర్ధాలుగా మారి,
నీ హృదయాన్ని గాయపరచవూ?
నీ మనసుని ముక్కలు చెవ్వవూ?
ఇక,
నేను మౌనాన్ని ఆశ్రయించక,
మాటలతో యుద్ధానికి దిగనా?
యుద్ధంలో గెలిచేది,
నీ నేపమా? నా బాధా?

 

This entry was posted in కవితలు, మౌనం. Bookmark the permalink.

1 Response to నా మౌనమే నీ నెపమా?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s