ప్రేమ పందిట్లో పెళ్లి


ప్రేమ పందిట్లో పెళ్లి

 
 
ప్రేమ,
ఆకర్షణతో మొదలయి,
చిలిపిగా ఉరకలేసి,
అపురూపంగా ఓ రూపాన్ని సంతరించుకుని,
బాధ్యతల నడుమ నలిగి,
గాంభీర్యాన్ని ఆపాదించుకుని,
మనసు పొరల మబ్బుల మాటున,
మసక బారుతున్న  భ్రమ కలిగించి,
జీవితాన్నంతా ఆక్రమించి,
మలి వయసులో,
మమతల వెల్లువను కురిపించే,
ప్రేమ పందిట్లో ముడిపడిన,
పెళ్లి….. 
This entry was posted in కవితలు, జీవితం. Bookmark the permalink.

3 Responses to ప్రేమ పందిట్లో పెళ్లి

  1. Vamsi kolli says:

    i think above defined the both sides of marriage, beautifully written!

  2. Anonymous says:

    Nice One …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s