ఇంత మాత్రానికేనా?


ఇంత మాత్రానికేనా?

కనులు మూస్తే కమ్మని కలల అలల హొయలు,
కనులు తెరిస్తే చేదు నిజాల సమ్మెట పోటులు,
లిప్తపాటులో కరిగిన కలలు,
జీవితమంతా ఎదురు చూసిన ఆశలు,
ఇంతకీ,
ఏమంత ఆశ పడ్డామని,
ఇన్ని నిరాశలు,
ఏమంత పెద్ద కోరికలని,
ఇన్ని నిట్టూర్పులు,
కూడుతో,
మనసు పొట్ట నింపాలని,
గుడ్డతో,
మమతలు అలంకరించాలని,
గూడులో,
అనురాగాలు పెనవేసుకోవాలని,
ఆశ పడడమే నేరమా?
ఇంత మాత్రానికే,
కొండెక్కిన కోరికలైపోయాయా?

This entry was posted in కవితలు, జీవితం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s