బతుకు సమరంలో కొన్ని కొన్ని…


బతుకు సమరంలో కొన్ని కొన్ని…

 

బతుకు సమరంలో జీవించాలంటే,

 కొన్ని తప్పులు చెయ్యనే చెయ్యకూడదు,
చేసామా, సరిదిద్దుకునే అవకాశం రానే రాదు.
 
కొన్ని చెయ్యాల్సిన పనులు చెయ్యల్సినప్పుడే చేసే తీరాలి,
చెయ్యలేదా, ఆ పనులు చెయ్యాల్సిన అవకాశం రానే రాదు.
 
కొన్ని గాయాలు తగలనే తగలకూడదు,
తగిలాయా, ఆ గాయాల మచ్చలు మాననే మానవు.
 
కొన్ని విభేదాలు రానే రాకూడదు,
వచ్చాయా,ఆ విభేదాలతో బంధాలు నిలవనే నిలవవు.
 
కొన్ని అన్యాయాలు ఎదిరించే తీరాలి,
ఎదిరించలేదా, ఆ అన్యాయాలకు బలైపోతూనే ఉండాలి.
 
కొన్ని అవకాశాలు వచ్చినప్పుడే అందిపుచ్చుకోవాలి,
అందుకోలేదా, ఆ అవకాశాలు అందనే అందవు.
 
కొన్ని ఆత్మీయతలను  దూరం చేసుకొనే చేసుకోకూడదు,
చేసుకున్నమా, అనురాగాన్ని పంచుకోవటానికి ఎవరూ మిగలరు.  
 
కొన్ని సందర్బాలలో మనసు మాట మాత్రమే వినాలి,
వినలేదా, మూగబోయిన మనసు మరి పలకదు.
 
కొన్ని కాదు, మనసుతో ఆడుకునే అన్ని ఆటల్లోను  గెలిసే తీరాలి,
ఓడామా, ఏ ఆట ఆడే అవకాశం రానే రాదు.
 
My Note: Hmmmm….looks so complicated…
 
 
 
  
This entry was posted in కవితలు, జీవితం, మనిషి. Bookmark the permalink.

2 Responses to బతుకు సమరంలో కొన్ని కొన్ని…

  1. Hari Krishna Sistla says:

    Good Literature. You may attain a bright future if you do switch on to that profession however do not necessarily mean leave the profession which you are in currently.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s