కష్టం


కష్టం

ఉవ్వెత్తున  ఎగిసిన  కన్నీటి  అలలో
నేను  కొట్టుకుపోలేదు, ఎదురీదుతూ  ఒడ్డుకు  చేరుకున్నాను
మరింత  పునీత మైన నేను,
అలలతో  తీరానికి చేరిన
గవ్వలు,  ఆల్చీప్పలు ఏరుకొని
మరింత ఆస్తి సమకూరిందన్న తృప్తితో
ఆటుపోటుల  కడలిని
కనుసైగతో పరిహాసమాడాను
నీవు నన్ను వంచీద్దామని ఎంత ప్రయత్నీంచినా
నీ వద్ద సైతం ఆస్తిని సమకూర్చుకున్నానేకానీ
నీను నీకు తలవంచలేదు సుమా అనీ…

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, నా ఆలోచనలు. Bookmark the permalink.

1 Response to కష్టం

  1. Pingback: సూరీడుతో పరుగు పందెం..గెలుపు నాదే :) | నా అనుభవాలు….ఆలోచనలు…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s